// // XTPL zanotowała skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług - XTPL - PL
Published on:

XTPL zanotowała skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Blisko 3 mln zł osiągnięte w I półroczu 2022 r. i 21-krotny wzrost r/r. XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, zaprezentowała oficjalne wyniki za I połowę 2022 r. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przełożyła się na 4,8 mln zł całkowitych przychodów, odpowiednio 3,0 mln zł ze sprzedaży produktów i usług oraz 1,8 mln zł z tytułu dotacji. Na poziomie przychodów komercyjnych sam II kwartał wygenerował 2,0 mln zł, co oznacza wzrost o 119% kw/kw i stanowi aż 98% wartości sprzedaży osiągniętej w całym 2021 r. EBITDA w I półroczu wyniosła -2,2 mln zł co przekłada się na poprawę w ujęciu r/r, zwłaszcza dzięki dodatniemu wynikowi w II kwartale na poziomie 0,2 mln zł. Spółka zaczęła generować dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, odpowiednio 0,1 mln zł w I półroczu 2022 i 0,3 mln zł w II kwartale br. Środki pieniężne w wysokości 3,5 mln zł na koniec czerwca 2022 r. w połączeniu z rosnącym trendem wyników i efektywnym wykorzystaniem projektów dotacyjnych, pozwalają Spółce na dalszy dynamiczny rozwój i finansowanie działalności ze środków własnych.

Istotny wpływ na wyniki XTPL w I półroczu 2022 r. miała otrzymana transza płatności z tytułu zakończonego etapu prac w wyniku rozpoczętej w styczniu współpracy z izraelską spółką Nano Dimension, notowaną na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. Realizacja projektów z partnerami przemysłowymi stanowi kluczową linię biznesową XTPL, a na etapie ewaluacji innowacyjnych technologii opracowanych przez Spółkę znajduje się obecnie jeszcze 8 kolejnych projektów z globalnymi podmiotami.

– Bieżący rok przynosi XTPL istotne postępy w zakresie komercjalizacji technologii i rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych spółki, co bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki finansowe. W pełni zakończyliśmy proces transformacji z podmiotu badawczo-rozwojowego w firmę, która już ze znaczącymi sukcesami komercjalizuje swoje rozwiązania. Jednym z nich jest nawiązana w styczniu br. pierwsza współpraca z partnerem przemysłowym, gdzie po okresie około 18 miesięcy szczegółowej walidacji i negocjacji, podpisaliśmy umowę z izraelską spółką Nano Dimension. W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy także realizację zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej dla partnera z Tajwanu, poprzedzoną wcześniejszymi pracami ewaluacyjnymi. Globalny charakter naszej firmy i wszechstronna technologia drukowania struktur przewodzących UPD (Ultra-Precise Deposition) stanowi przewagę konkurencyjną w skali globalnej i pozwala z optymizmem patrzeć na obecne oraz przyszłe kooperacje z podmiotami z całego świata, których beneficjentem będzie XTPL – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Model biznesowy Spółki opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Stanowią je moduły drukujące przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące. Największy pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki mają realizowane partnerstwa w ramach wdrożeń przemysłowych, a stabilizująco na osiągane przychody wpływa regularna sprzedaż systemów DPS oraz nanotuszy.

W I półroczu 2022 r. XTPL wygenerowała 4.786 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, z czego 2.970 tys. zł wypracowano ze sprzedaży produktów i usług, co stanowi 21-krotny wzrost r/r. W samym II kwartale 2022 r. wartości te wyniosły odpowiednio 3.167 tys. zł oraz 2.040 tys. zł i stanowiły wyraźny wzrost w ujęciu kwartał do kwartału, analogicznie +96% i +119%. EBITDA w I półroczu wyniosła -2.244 tys. zł, na co pozytywnie wpłynął dodatni wynik osiągnięty w samym II kwartale w wysokości 152 tys. zł, pokazujący, że Spółka dzięki wzrostom na swojej podstawowej działalności zaczyna generować dodatni poziom EBITDA. W efekcie po raz pierwszy Spółka osiągnęła dodatnią zmianę przepływów z działalności operacyjnej, 117 tys. zł, w skali półrocza. Wzrostowy trend wyników, dyscyplina kosztowa oraz bezpieczny poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 r. w wysokości 3.465 tys. zł wobec 3.705 tys. zł na dzień 31 marca 2022 r., umożliwiają dalszy dynamiczny rozwój Spółki i stopniowe zmniejszanie udziału pozyskiwanych dotacji w sprzedaży ogółem. W raportowanym okresie przychody z tego tytułu wyniosły 1.816 tys. zł w I półroczu, z czego 1.127 tys. zł przypada na II kwartał 2022 r. Środki te wykorzystywane są w kluczowych dla zachowania przewag konkurencyjnych i innowacyjności Spółki projektach badawczych. Całkowita wartość pozyskanych dotacji w I półroczu 2022 wyniosła 2.377 tys. zł, z czego 561 tys. zł została ujęta w bilansie Spółki jako zaliczki i dotacje do aktywów.

– Rosnące przychody wszystkich linii biznesowych Spółki są potwierdzeniem skuteczności strategii rozwoju XTPL, którą z sukcesem wdrażamy. Skala naszej działalności zaczyna przekładać się na istotny wzrost osiąganych przychodów, a biorąc pod uwagę, że statystycznie prezentowaliśmy mocniejsze wyniki w II półroczu i rozpoznamy w nim także przychody z tytułu zakończenia drugiego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension – z optymizmem patrzymy na najbliższe miesiące. Dodatkowo, przyznawane dotacje z NCBiR czy uzyskana przez wszystkich członków konsorcjum do którego przynależy XTPL dotacja w ramach programu Horizon Europe Framework Programme organizowana przez Komisję Europejską, pozostają ważną częścią naszego biznesu, lecz głównie ze względu na rozwijane przy ich pomocy innowacyjne rozwiązania technologiczne, gdyż podstawową działalność zaczynamy już finansować z samodzielnie generowanych i rosnących źródeł przychodów – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

W lipcu Spółka zawarła porozumienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje o łącznej wartości nominalnej 3.378 tys. zł dot. zmiany dnia wykupu z 30 lipca 2022 r. na 30 stycznia 2024 r.

 

Perspektywa biznesowa

W I półroczu 2022 r. XTPL kontynuowała rozwój i sprzedaż urządzeń prototypujących DPS (Delta Printing System), co poza pozytywnym wpływem na wyniki finansowe zaowocowało również nawiązaniem strategicznej współpracy z Uniwersytetem w Brescii we Włoszech. Uniwersytet pierwotnie nabył urządzenie DPS w grudniu 2021 r., a po testowaniu możliwości urządzenia zdecydował o zacieśnieniu współpracy z XTPL. Spółka wraz z naukowcami z Brescii będzie pracować nad zastosowaniem rozwiązań technologicznych XTPL w zakresie branży biosensorów.  Kolejnym zdarzeniem potwierdzającym wysoką użyteczność w obszarze badań i rozwoju nad elektroniką drukowaną urządzenia DPS było niedawne wykorzystanie opcji wykupu DPS przez Uniwersytet w Stuttgarcie, który wcześniej użytkował urządzenie w oparciu o leasing.

Stabilną sprzedaż urządzeń prototypujących DPS potwierdzają także ostatnie transakcje. 1 sierpnia br. nabywcą urządzenia został Instytut IRIS Adlershof Institute z prestiżowego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, który wykorzysta technologię ultra-precyzyjnej depozycji nanomateriałów dla przemysłu elektronicznego w pracach nad nowymi rozwiązaniami czujników oraz w dziedzinach fotowoltaiki i optoelektroniki. 3 sierpnia br. nastąpiła z kolei realizacja zamówienia na dostawę urządzenia DPS, którego ostatecznym nabywcą zostanie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy z Pekinu, który z pomocą technologii XTPL będzie prowadzić prace nad zaawansowaną integracją elementów półprzewodnikowych w nowej klasie urządzeń. Sprzedaż była możliwa dzięki zamówieniu złożonemu przez Yi Xin (HK) Technology Co. Ltd z siedzibą w Chinach, która jest podmiotem świadczącym na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL. Ponadto 31 sierpnia br. Instytut IGM (Institut für Großflächige Mikroelektronik) Uniwersytetu w Stuttgarcie zdecydował o wykorzystaniu opcji wykupu Delta Printing System, które dotychczas użytkował w oparciu o umowę leasingu. IGM jest historycznie pierwszym zewnętrznym użytkownikiem DPS, a jego decyzja o wykupie urządzenia przed terminem zakończenia umowy leasingu potwierdza wysoką użyteczność w obszarze badań i rozwoju nad elektroniką drukowaną.

W ramach linii biznesowej nanotuszów w I półroczu 2022 r. XTPL zrealizowała 11 niezależnych zamówień z regionu EMEA i Ameryki, co stanowi dwukrotny wzrost w ujęciu rok do roku. Pod kątem struktury odbiorców branża przemysłowa odpowiada za blisko połowę sprzedaży. W II kwartale doszło ponadto do zawarcia umowy z firmą nScrypt z siedzibą w USA w Orlando na Florydzie na sprzedaż opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85 z nanocząsteczkami srebra. Jest to pierwsza umowa typu private label, gdzie produkt Spółki będzie oferowany na zagranicznym rynku pod marką nScrypt. Klientami partnera z USA są m.in. instytuty wojskowe, naukowe i badawcze, agencje rządowe i laboratoria krajowe, a także przemysłowe firmy prywatne.

– Rynki takie jak USA, Chiny czy duże ośrodki zlokalizowane w Europie są kluczowe dla rozwoju branży elektroniki drukowanej, a nawiązane przez nas w samym tylko 2022 r. współprace w tych obszarach geograficznych sprawiają, że technologia XTPL oraz opracowywane przez nas innowacyjne rozwiązania zyskują coraz większą rozpoznawalność i budzą zainteresowanie kolejnych potencjalnych kontrahentów. Nasza silna obecność w środowisku naukowym poprzez rozpoczęcie strategicznej współpracy z Uniwersytetem w Brescii we Włoszech nad zastosowaniem naszych rozwiązań technologicznych w zakresie branży biosensorów czy wiele wydarzeń branżowych, gdzie prezentujemy rozwiązania XTPL na arenie międzynarodowej, przyczyniają się do kolejnych rozmów z potencjalnymi partnerami do wdrożeń przemysłowych, które stanowią dla Spółki strategiczny obszar o najwyższym potencjale. Zawarte umowy na projekty przemysłowe z Nano Dimension oraz partnerem z Tajwanu, które były poprzedzone wielomiesięczną ewaluacją naszej technologii, są dużym sukcesem i potwierdzają atrakcyjność naszych rozwiązań, co pozwala zbliżyć się do realizacji naszej wizji, którą jest stosowanie rozwiązań technologicznych XTPL w masowej produkcji elektroniki nowej generacji – dodaje Filip Granek.

W procesie komercjalizacji i skutecznego docierania do potencjalnych klientów, Spółkę wspiera międzynarodowa sieć dystrybutorów, która w I półroczu 2022 r. powiększyła się o dwóch nowych partnerów. XTPL na rynku zachodnioeuropejskim jest reprezentowane przez firmę merconics z Niemiec, zaś na perspektywicznym rynku indyjskim przez firmę Vertex Global Solutions. Obecnie Spółka posiada łącznie 5 dystrybutorów, poza wymienionymi powyżej są to Bandi Consortia w Korei Płd., Yi Xin (HK) Technology Co. Ltd w Chinach oraz Semitronics Ltd. na Wyspach Brytyjskich. Doświadczenie, wiedza i relacje biznesowe sieci dystrybutorów z którą współpracuje XTPL pozwala aktywnie rozszerzać zasięg potencjalnego zastosowania technologii oraz produktów Spółki na najbardziej perspektywicznych rynkach.

Zwiększanie wartości Spółki i jej rozwiązań technologicznych opiera się również na właściwie opracowanej i realizowanej polityce ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej. XTPL od początku działalności w świadomy sposób buduje swoją chmurę patentową. W styczniu Spółce została przyznana przez Japoński Urząd Patentowy ochrona patentowa jej metody formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra (1 mikrometr oznacza jedną milionową metra) z wykorzystaniem srebrnego nanotuszu XTPL. Wcześniej to zgłoszenie patentowe uzyskało ochronę także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Z kolei w maju i wrześniu przyznano Spółce przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych patenty dotyczące metody formowania linii o szerokości rzędu kilkuset nanometrów z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra. Obecnie Spółka posiada 3 patenty oraz łącznie 25 aktywne zgłoszenia.

W 2020 r. wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.  Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami